Edit my account

Leider funktionéiert déi Säit fir ären Account ze änneren / Passwuert ze wiesselen net sou wéi et soll sinn. Där kënnt déi Informatiounen an d’Passwuert awer op dëser Säit (http://www.adabl.org/wp/wp-admin/profile.php) änneren. Allerdéngs muss der da manuell erëm op d’Haaptsäit http://www.adabl.org/wp/ zeréck kommen oder uewe lénks op de Link “Arbitres de Basketball Luxembourgeois” klickt.


Unfortunately, the page where you can edit your account and change your password doesn’t work as expected. You can still modify that information or password from this page (http://www.adabl.org/wp/wp-admin/profile.php) but you will have to return to http://www.adabl.org/wp/ by typing the address a second time into the browser bar or clicking the Link “Arbitres de Basketball Luxembourgeois” in the top left corner.